Vägen tillbaka

Efter den stora nedgången i mars, steg börserna igen under april. Nu finns det planer på att gradvis öppna flera ekonomier igen. Det kommer att bli ett test för både smittspridningen och börserna.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 12,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 6,7 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 6,4 procent mätt i NOK. För Oslobörsen slutade uppgången på 9,6 procent (OSEBX).

Gradvis återöppnande

De flesta länder i Europa arbetar nu med lättnader och att öppna centrala delar av ekonomierna. I Europa händer mycket under första delen av maj, medan USA förväntas införa lättnader mot slutet av månaden. Samtidigt väntas en kraftig nedgång för BNP-tillväxten under andra kvartalet som en följd av alla corona åtgärder. För tredje kvartalet pekar dock fortsatt prognoserna på en betydande återhämtning, om än med historiskt stora skillnader i prognoserna.

Tro och hopp

Osäkerheten handlar förstås om hur snabbt återöppnandet kan ske och risken för att smittan blossar upp igen. Dessutom är vaccinutvecklingen och flockimmuniteten tydliga osäkerhetsfaktorer. För G7-länderna förväntas nu en nedgång för BNP-tillväxten på cirka fyra procent under 2020. Innan pandemin var konsensus en tillväxt på en procent. För 2021 har ekonomerna på motsvarande sätt justerat den förväntade BNP-tillväxten från cirka en procent till nästan fyra procent. Scenarierna för arbetslösheten visar på ungefär samma utveckling och stärks av en föreställning om att de flesta jobb inte försvinner på grund av tillfälliga nedstängningar.

Statsskulder mot nya höjder

Åtgärdspaketen från centralbankerna och myndigheterna kommer också att bidra till att öka aktiviteten under andra halvåret. Samtidigt förväntas budgetunderskotten i många länder bli rekordstora, särskilt om man räknar in lån, lånegarantier och kapitaltillförsel. För Tyskland och Italien visar beräkningarna att de uppgår till 30-35 procent av BNP. På kort sikt blir det nödvändigt att trycka pengar, men det är naturligtvis inte hållbart på lång sikt.

Vägen framåt …

Återöppnandet kommer att bli ett test för små och stora samhällen. Som fondsparare måste man vara beredd på perioder med ökade fluktuationer, medan vi gradvis återgår till det normala. Sådana perioder bör användas för att köpa ytterligare fondandelar.

"Science is the practice of failing repeatedly but learning as you go"
Hilary Mason