Investeringsprocess

Alla Delphi-fonder följer samma investeringsprocess. Med utgångspunkt i fondernas investeringsuniversum genereras idéer genom screening av olika variabler – med ett speciellt fokus på enskilda bolag.

Delphis förvaltarteam arbeta nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan olika investeringsuniversum. Även om kunskapsdelningen är av central betydelse, är varje förvaltare ensamt ansvarig när det gäller att bestämma vilka bolag fonden skall investera i.

SE_Investeringsunivers@2x

Investeringsprocess 

Med hjälp av screeningverktyg som Bloomberg och Vikingen undersöker vi ett stort antal grafer med bolagen i fokus. Vi är ständigt på jakt efter bolag med en långsiktigt positiv kursutveckling.

Trend-screeningen hjälper oss att identifiera bolag som har levererat över tid. Trenderna fångar också upp dynamiken i ekonomin, finansmarknaderna och företagens intäkter på ett mycket bra sätt. Träffar man på trender har man samtidigt reducerat risken att förvaltarens fundamentala analys är felaktig – vilket är den klart största anledningen till svag avkastning för förvaltare och investerare över tid. Det är mycket högre sannolikhet att ett företag som har levererat goda resultat under de föregående kvartalen/åren också kommer att leverera bra resultat framöver, än att företag som levererat svaga resultat över tid plötsligt förbättrar sig. Att trender för konjunkturer, räntenivåer, produkters livscykler och bolags intäktscykler ofta varar längre än vad man skulle kunna tro, är något vi försöker dra nytta av.

Det är viktigt att påpeka att vi skiljer mellan kortsiktiga och långsiktiga trender, då kortsiktiga trender ofta påverkas av psykologi – och dessutom främst används av kortsiktiga investerare. Långsiktiga trender reflekterar däremot oftast företagens fundamentala styrka, vilket ligger inom vårt kompetensområde. Delphi är en långsiktig förvaltare. Vi investerar med en initial tidshorisont om minst två till tre år, vilket innebär att vi inte ändrar vår syn på bolagen över natten. Det innebär också att vi i allmänhet inte investerar i företag med fallande aktiekurs, istället väntar vi hellre tills en stigande trend etablerats.

Trendernas ABC:

  1. Varaktighet – ju längre trenden har existerat, desto större sannolikhet att den kommer att fortsätta
  2. Volatilitet – vi föredrar bolag med låg volatilitet och därmed högre förutsägbarhet
  3. Relativ styrka – högre värdeskapande i förhållande till börsen, sektorn, bolagets konkurrenter, etc.

     

SE_Fundamental analyse@2x

Fundamental analysis 


I den fundamentala analysen fokuserar vi framförallt på två förhållanden: För det första analyserar vi varför ett företags aktiekurs faktiskt stiger. Det innebär att vi försöker att identifiera om det inträffat några reella förändringar i företagets fundamentala utsikter. Om svaret är ja utvärderar vi sannolikheten för att den positiva fundamentala trenden fortsätter över tid. I arbetet med att identifiera bolagens viktigaste drivkrafter för värdetillväxt spelar vår kunskap och erfarenhet från aktiemarknaderna en viktig roll. Våra favoriter är långsiktiga värdedrivande faktorer, och inte minst de drivkrafter som vi faktiskt förstår oss på.

För det andra fokuserar vi mycket på de stora drivkrafterna som påverkar hur de stora kapitalflödena rör sig. Det kan exempelvis vara teknikskiften, brist på energi eller tillväxten på tillväxtmarknaderna. Med utgångspunkt i dessa stora drivkrafter analyserar vi företagen enligt en traditionell fundamental analys med ett nerifrån-upp-perspektiv för att bekräfta den långsiktiga värdeökningspotentialen. Om både fundamental analys och trendanalys avslutas med ett positivt tecken, är vårt mål att investera i vad vi anser är bolag med hög kvalitet i en rad sektorer.

Kvalitativa företag

Som långsiktig investerare är vi försiktiga i våra fundamentala analyser. Vi lägger stor vikt vid kvalitet inom områden som: en stark företagsledning, konkurrensförsprång, möjlighet att påverka prissättningen samt etableringshinder. Dessutom är värderingar som baseras på företagens affärsmodeller viktiga. Vi lägger också stor vikt vid affärsmodellernas skalbarhet, så att det finns tillräcklig marginalpotential och topplinjepotential.

Efter att ha värderat de fundamentala utsikterna värderar vi företagens balansräkning. Då vi normalt föredrar företag med låg skuldsättning är vi försiktiga även inom detta område.

Slutligen bildar vi oss en uppfattning om företagens värdering på aktiemarknaden. Vi undersöker bland annat deras intjäningsmöjligheter de kommande åren jämfört med dagens värdering. Om vi ser en negativ avvikelse mellan dagens värdering på aktiemarknaden och vår värdering av de långsiktiga intjäningsmöjligheterna avstår vi från att investera. Om vi väljer att investera är en annan viktig princip att vi normalt sett säljer innehavet i ett annat bolag när vi investerar i ett nytt. En annan princip är att vi försöker använda vår trendanalys i fallande marknader så att vi äger aktier som faller mindre än marknaden i övrigt. Dessutom har vi möjlighet att öka fondernas kontantandel. 

Säljdisciplin

Normalt säljer vi när bolagets kurstrend blir negativ och/eller bolagets fundamentala bild försämras. En försäljning av fundamentala skäl kan exempelvis inträffa vid förändringar i bolagets intjäningspotential, bolaget efter våra bedömningar har blivit för dyrt, till exempel i förhållande till konkurrenter, historiska prissättning, vart vi är i cykeln eller den tillväxt vi förutser i framtiden (även om kurstrenden fortfarande är positiv), portföljtekniska anpassningar, ökad politisk risk eller andra strukturella förändringar. Uttryckt på ett annat sätt: Om det fundamentala återspeglar trenden är vi i «sweet spot». Om inte, säljer vi på grund av förändringar i det fundamentala och/eller trend.