Tillväxtprognoserna skrivs ned

Centralbankerna blir alltmer hökaktiga och konsumtionen påverkas av högre energi- och livsmedelspriser, vilket lett till att oron för en lågkonjunktur ökar avsevärt. Samtidigt ligger den ekonomiska tillväxten över trendnivån och arbetsmarknaden är stark.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 0,2 procent mätt i USD och europeiska Stoxx 600 föll med 0,6 procent mätt i EUR. Nordiska VINX föll med 0,2 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med hela 3,8 procent (OSEBX).

Oro för en lågkonjunktur

Pressen på leveranskedjorna och högre råvarupriser har bidragit till en rekordhög inflation. Utvecklingen har stärkts ytterligare av kriget i Europa, som har minskat tillgången till ett stort antal råvaror från Ryssland. Den försvagade köpkraften har därför bidragit till att konsumenternas förtroende sjunkit kraftigt, trots en stark arbetsmarknad med nästan rekordlåg arbetslöshet. I kombination med alltmer hökaktiga centralbanker har marknadens oro för en lågkonjunktur kontinuerligt ökat. Så länge vi kan undvika en kraftigt stigande arbetslöshet är det ändå troligare att det blir en paus i tillväxten och inte någon lågkonjunktur.

 Från ”K” till ”diamant”

I början av pandemin såg vi en tydlig skillnad mellan vinnare och förlorare i ekonomin. Detta beskrevs som ett ”K”, där bland annat varuproducenter och teknikföretag gynnades av förändrade konsumtionsmönster, där exempelvis sportutrustning och programvara köptes i större utsträckning. Däremot drabbades turism och restauranger hårt av nedstängningarna. I takt med att ekonomin har återöppnats har utvecklingen varit den motsatta. För tjänstesektorn är problemet nu istället brist på arbetskraft. Under pandemin har många antingen sagts upp, skolat om sig eller gått vidare. Nedgången för olika industribarometrar kan alltså vara en vändning till ett spegelvänt K, en utveckling som förvandlas till en diamant snarare än blir starten på en lågkonjunktur

Sanktioner mot rysk olja

Oljepriset återspeglar på många sätt denna tudelning av ekonomin. När ekonomin stängde ned första gången föll oljeprisavtalen fritt, till följd av att efterfrågan från transport- och turismsektorerna upphörde. Med återöppnandet har efterfrågan återvänt och bidragit till att oljepriset återhämtat sig kraftfullt. Redan före invasionen av Ukraina hade oljepriset stigit kraftigt och bidragit till det inflationstryck som vi nu ser.  EU:s sanktioner mot rysk olja gör också att utbudssidan blir kraftigt begränsad.

 Vägen framåt …

Globala aktier mätt genom indexet MSCI World var i maj i stort sett oförändrade i lokal valuta, med en nedgång på 0,2 procent. Även om konsumenternas förtroende har minskat markant borde en stark arbetsmarknad motverka den omedelbara risken för en lågkonjunktur. Företagens resultat är fortsatt starka och i kombination med att globala aktier i år har gått ned har det bidragit till att marknaderna nu erbjuder en mer attraktiv värdering.