Tidigarelagd räntehöjning?

Korrigering i breda aktieindex och en övergång från tillväxtaktier till värdeaktier präglade inledningen på 2022. Allt mer «hökaktiga» centralbanker var en av de utlösande faktorerna för rörelserna på marknaderna.

Under månaden som helhet föll amerikanska S&P 500-indexet med 5,2 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 3,8 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med hela 9,1 procent mätt i NOK. Här hemma korrigerades Oslobörsen ned 2,2 procent (OSEBX).

Räntenormalisering

Den amerikanska centralbanken verkar förespråka räntehöjningar med allt större kraft. De kvantitativa stödköpen förväntas avslutas i mars, och centralbanken har nu i stort sett bekräftat att även räntan kommer att höjas samma månad. Den offensiva kommunikationen innebar att marknadens förväntningar utökades från tre till fem räntehöjningar enbart under 2022. Om centralbanken genomför räntehöjningar kan det också bli aktuellt att trappa ned bankens balansräkning. Centralbankens räntehöjningar återspeglades på aktiemarknaden, där vi under januari såg en historiskt kraftfull övergång från tillväxtaktier till värdeaktier.

 Baseffekter i fokus

Inflationen i USA ligger nu kring höga 7 procent, men mycket tyder på att den kommer att gå ned på grund av så kallade baseffekter. Bland dessa kan nämnas en uppgång för energi- och råvarupriserna från låga nivåer i kombination med att hårt belastade leveranskedjor återhämtar sig. Även om inflationen normalt kommer att sjunka på grund av detta kan en stram arbetsmarknad och stigande lönetillväxt få den att falla långsammare. Hur inflationen utvecklas framöver kommer att vara en viktig faktor när den amerikanska centralbanken överväger åtstramningar.

Toppnivå för tillväxttakten?

Ekonomins tillväxttakt kan också minska från höga nivåer. Man ser bland annat att konsumenternas förtroende har försvagats i samband med återöppnandet. En av anledningarna kan vara försvagad köpkraft på grund av den kraftiga inflationen. Just nu är förväntningarna att tillväxten kommer att falla, men fortsatt ligga över trendnivån. Ett orosmoment kan vara om tillväxten stagnerar, samtidigt som inflationen är fortsatt hög. Risken för stagflation förefaller ändå vara låg eftersom lägre tillväxt skulle minska inflationstrycket.

Vägen framåt …

Vi ser fortsatt att starka resultat för företagen är en viktig drivkraft för avkastningen på aktiemarknaden. Mycket tyder på att vi även i år kommer att se en tillväxt över trendnivån, trots något svagare tillväxttakt. Det måste förstås vägas mot centralbankernas åtstramningar, men sammanfattningsvis innebär en positiv tillväxtbild att aktier förblir en attraktiv tillgångsklass.

The world is not the most pleasant place. Eventually, your parents leave you and nobody is going to go out of their way to protect you unconditionally. You need to learn to stand up for yourself and what you believe and sometimes, pardon my language, kick some ass.

Queen Elizabeth II