Stödköpen trappas ned

Under månaden meddelade den amerikanska centralbanken att en nedtrappning av stödköpen på obligationsmarknaderna kommer att inledas i november. Det är första steget mot en normalisering av penningpolitiken.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 7,0 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 4,7 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 2,3 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med 2,5 procent (OSEBX).

Nedtrappning på gång

Som ett led i den extraordinärt stödjande penningpolitiken har den amerikanska centralbanken (FED) varje månad köpt värdepapper för 120 miljarder kronor. Det har pågått under cirka 20 månader och har varit ett sätt att stärka den pandemidrabbade ekonomin. Vid sitt senaste räntemöte meddelade centralbanken att man kommer att minska obligationsköpen med cirka 15 miljarder per månad, vilket innebär att stödköpen kommer att ha upphört om åtta månader.

Räntehöjning att vänta?

Vid sidan av stödköp är nollräntor också en del av dagens anpassade penningpolitik. Marknaderna förväntar sig att det kommer att ta tid innan räntorna stiger och värderar nu in att den första räntehöjningen i USA kommer redan i mitten av 2022, medan förväntningarna för bara några månader sedan var i början av 2023. Flera centralbanker, till exempel i Kanada och Australien, har inlett eller tidigarelagt räntehöjningar. Så är också fallet i Norge.

Ökad inflation

Förutom förbättrade tillväxtprognoser är högre inflationstryck ett viktigt argument för att normalisera penningpolitiken. En återkommande debatt handlar om huruvida inflationsimpulserna är övergående eller inte. Å ena sidan verkar flaskhalsar, högre råvarupriser och utbudseffekter vara en tillfällig effekt, medan ökad efterfrågan till följd av en mer expansiv finanspolitik samt en snabbare lönetillväxt tyder på ett mer ihållande inflationstryck.

Vägen framåt …

Trots en mer normaliserad penningpolitik är den alternativa avkastningen på räntemarknaden fortfarande låg. Dessutom återspeglar normaliseringen en starkare ekonomi, vilket också återspeglas i ökade vinster för företagen. Därmed framstår aktier fortsatt som ett bra alternativ.


If you can’t explain to a ten-year-old why you own a stock, you shouldn’t own it.

Peter Lynch