Ökad volatilitet

Februari började med ett börsfall, som utlöstes av inflationsoro och räntehöjningar. Marknaderna lugnade så småningom ner sig, men utan att helt skaka av sig oron.

Under månaden föll det amerikanska S&P 500-indexet med 3,7 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 föll med 3,8 procent mätt i EUR och nordiska VINX föll med 0,5 procent mätt i NOK. 

Inflation och tullar 


Efter flera år med ett måttligt inflationstryck förväntar man sig nu från flera håll att inflationen kommer att stiga. Detta hänger samman med en positiv och synkroniserad global tillväxtutveckling, men också med att USA i en mogen fas av konjunkturen trappar upp sina finanspolitiska stimulansåtgärder. Budgetunderskottet som andel av BNP väntas nu öka till 5-6 procent av BNP under de kommande åren. Detta är mer än tidigare prognoser och därmed ökar oron för överhettning, löneökningar, inflation och höjda räntor. 

Flera inflations- och löneökningssiffror som överraskade positivt under januari, med reviderade siffror i arbetsmarknadsrapporten som visade på en tydligare uppåtgående trend, bidrog till korrigeringen i början av februari. Trumps protektionistiska åtgärder och uttalanden i början av mars, och då i synnerhet vad gäller nya höga tullar på import av stål och aluminium, bidrog inte heller till att lugna investerarna. 

Underskott och svag dollar  


Med stora underskott i de offentliga finanserna, vilket budgetunderskotten tyder på, tror nu fler på ökade underskott i USAs bytesbalans framöver. Teorin säger att länder med negativ bytesbalans får en svagare valuta och tvärtom. Därför finns det vissa som både förklarar den svagare dollarn mot denna bakgrund och förväntar sig att utvecklingen kommer att fortsätta. 

En tredje konsekvens av ökade budgetunderskott är att den växande statsskulden måste finansieras med ökad utgivning av statsobligationer. Utbudet av statsobligationer i USA förväntas därför öka framöver, samtidigt som centralbanken trappar ned sina stödköp av obligationer. Det kommer att rubba balansen mellan utbud och efterfrågan och därmed också priset. 

Vägen framåt ... 


Efter 14 månader i rad med uppgång för globala aktier låg korrigeringen i början av 2018 i luften. Att börserna korrigeras nedåt med ojämna mellanrum är helt normalt. Att börserna stiger 14 månader i rad är inte normalt. Inom Delphi-fonderna har vi spänt säkerhetsbältena, men tror fortsatt att 2018 kommer att summeras som ett positivt börsår. 

"Protectionism will do little to create jobs and if foreigners retaliate, we will surely lose jobs" 
Alan Greenspan