Ny fart på börserna

Börsåret har fått en volatil start, med oro för handelskrig, stigande räntor och geopolitisk turbulens. I april tryckte investerarna på gaspedalen. Det gav en kraftig uppgång på många börser.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 1,8 procent mätt i USD, europeiska Stoxx 600 steg med 5,1 procent mätt i EUR och nordiska VINX steg med 3,0 procent mätt i NOK. Samtidigt steg Oslobörsen med hela 6,8 procent mätt  i OSEBX. 

Minskad oro 


Efter oron i februari och mars hämtade de globala aktierna snabbt in förlorad mark under april. På Oslobörsen kunde vi observera fem toppnoteringar under månaden, mot bakgrund av stigande oljepris och positiva företagsresultat. I Sverige återgick också börsen till plussidan, med god hjälp av en svagare kronkurs. Bland de större börserna var det de amerikanska som hade svagast uppgång i april, vilket delvis kan tillskrivas en starkare dollar. Flera tillväxtekonomier tyngdes också något av den starka dollarn. 

Mer blandad makrostatistik 


I euroområdet var makrosiffrorna något svagare än förväntningarna. Samtidigt ligger de på bra nivåer. Det spekuleras också i att marssiffrorna har tyngts ned av tillfälliga effekter som väder, strejker och den tidiga påsken. Olika industribarometrar har planat ut på höga nivåer, men konsumenternas förtroende är fortfarande högt och arbetslösheten minskar. För USA och tillväxtekonomierna är siffrorna fortsatt positiva, men också här är utvecklingstakten något lägre. 

Räntorna fortsatt upp 


Många tror att Europeiska centralbanken kommer att meddela att man avslutar sina kvantitativa åtgärder innan september, eftersom den ekonomiska tillväxten är tillräckligt bra. I kombination med förväntningar om ytterligare räntehöjningar i USA, en minskad balansräkning hos den amerikanska centralbanken och så småningom förväntningar på ett ökat utbud av statsobligationer för att finansiera finanspolitiken slutade de amerikanska statsräntorna på den högsta nivån sedan 2013. 

Vägen framåt ... 


Så länge som räntan och inflationen stiger gradvis, och inte okontrollerat, betraktar vi det som en fördel för investerarna. Företagen kommer att i större utsträckning värderas utifrån underliggande utveckling och framtidsprognoser, medan räntekapitalet som har lyft många utdelningsbolag successivt kommer att dra sig tillbaka till räntemarknaden. 

"Momentum is the next day's starting pitcher" 
Earl Weaver