Inflationsoron är tillbaka

På finansmarknaderna ligger fokus återigen på oron för hög inflation och penningpolitiska åtstramningar. Detta trots att några fredsförhandlingar om kriget i Ukraina inte är att vänta.

Under månaden som helhet föll amerikanska S&P 500 hela 8,7 procent i USD och europeiska Stoxx 600 slutade ned med mer måttliga 0,6 procent mätt i EUR. Nordiska VINX föll med 0,6 procent mätt i NOK. I Norge slutade Oslobörsen ned 1,7 procent (OSEBX).


Dubbel räntehöjning

Den höga inflation står högt på dagordningen för världens centralbanker, som en efter en har gjort en helomvändning i penningpolitiken. Riksbanken är en av dem och höjde i april något överraskande, och långt tidigare än vad som aviserats, räntan med 25 baspunkter. I USA har rädslan för att den ökade inflationen kommer att bli okontrollerbar fått den amerikanska centralbanken att ta till en dubbel räntehöjning. Marknaden räknar med att den amerikanska centralbanken kommer att fortsätta med dubbla räntehöjningar vid de tre kommande räntemötena. Dessutom räknar man med räntehöjningar vid de återstående räntemötena under 2022. Om marknadens prognoser blir verklighet blir detta den snabbaste räntenormaliseringen i modern tid.

Inflationen planar ut?

För ett år sedan lovade den amerikanska centralbanken att inflationen var temporär. Ändå har den fortsatt att stiga och nådde en toppnivå i april med en årstillväxt på 8,5 procent. Under den kommande perioden finns det mycket som tyder på att årstillväxten så småningom kommer att plana ut. Baseffekterna av de kraftigt stigande energipriserna och pandemirelaterade friktioner i leveranskedjorna kommer att innebära att inflationen svårligen kan fortsätta stiga i samma takt. Hur snabbt den minskar beror på en rad andra faktorer, där arbetsmarknaden och löneutvecklingen är viktiga komponenter. Om vi i slutet av året kommer att se inflationen stiga med mellan 5 och 6 procent i USA eller om den hamnar ner mot 3 eller 4 procent får det betydande konsekvenser.

Kinesiska nedstängningar

Den kinesiska nolltoleransen mot covid har lett till att stora delar av ekonomin har stängts ned. Bland annat bidrar nedstängningen av regionen runt Shanghai till att flödet ut från ett av världens viktigaste hamnområden har stoppats. Det finns en risk för att detta ytterligare förvärrar det globala inflationstrycket, med nya flaskhalsar och längre väntetider. En ljuspunkt ser ut att vara att situationen i Shanghai håller på att förbättras, men nya utbrott kan inte uteslutas. För att minska risken för en nedgång i den kinesiska ekonomin verkar myndigheterna redo att stimulera ekonomin igen.

Vägen framåt …

Hög inflation, penningpolitiska åtstramningar samt kriget i Ukraina är några av de faktorer som har lett till hög volatilitet på börserna på senare tid. Samtidigt erbjuder aktier inflationsskydd och företagens resultat har visat sig vara fortsatt stabila. Det talar för aktier samtidigt som realavkastningen på obligationsmarknaden fortsatt framstår som låg, trots den senaste tidens räntehöjningar.