Förändringar i Delphi Fonder

Stig Tønder har beslutat sig för att lämna över stafettpinnen efter 25 år med Delphi Fonderna. Därför genomför vi nu ett antal förändringar. Ny i förvaltarteamet är Andreas Berdal Lorentzen.

Det händer inte varje dag att förvaltare inom Delphi Fonder tackar för sig. Det har bara hänt två gånger tidigare i verksamhetens historia. I syfte att skapa en robust organisation inför framtiden genomför vi nu förändringar som berör alla fonder.

Forvalteransvar_DelphiFonder_se

– Först vill vi tacka Stig för den insats han gjort för Delphi Fonderna under årens lopp. Stig har varit helt central i uppbyggnaden av verksamheten. Förutom att han förvaltat Delphi Global sedan 2006 har han också förvaltat ett norskt mandat och Delphi Kombinasjon* tidigare, säger Bård Bringedal, investeringschef aktier hos Storebrand Asset Management.

– Åren med Delphi Fonderna har varit spännande och lärorika, både som förvaltare på ständigt föränderliga finansmarknader och i arbetet med att bygga upp verksamheten. Jag har arbetat inom Delphi under hela min yrkeskarriär och det är därför med blandade känslor jag lämnar över stafettpinnen. Samtidigt är det lockande med förändring. Vi har en bra strategi för hur vi arbetar vidare med förvaltaransvaret. Inte bara för Delphi Global, utan för alla fonder. Det känns också bra, säger Stig Tønder.

Delphi Global och Delphi Europe

Ny förvaltare för Delphi Global blir Tian Tollefsen. Han har förvaltat Delphi Norge* sedan augusti 2017. Inom Delphi Fonderna har han haft ett nära samarbete med Håkon H. Sætre, som har förvaltat Delphi Nordic sedan mars 2017 och Delphi Norge under tio år dessförinnan. Sætre tar nu över förvaltningen av Delphi Europe.

– Tillsammans med analytikern Ivar Harstveit har Tian och Håkon vidareutvecklat Delphi Fondernas screeningmodell till ett format som vi anser passar ännu bättre för portföljkonstruktionen i de fonder som har de största investeringsområdena. I framtiden vill vi i större utsträckning tillföra fundamenta och data redan under screeningprocessen, vilket vi menar är ett effektivt komplement till Delphis traditionella trendscreening, säger Bård Bringedal.

– Vi anser att det ger tydliga fördelar att ha ett nära samarbete mellan globalfonden och europafonden och motsvarande för de fonder som investerar på våra nordiska hemmamarknader. En lika tydlig önskan om att samarbetet mellan Tian och Håkon skulle fortsätta ledde också fram till beslutet att Håkon blir ny förvaltare för Delphi Europe, säger Bringdal.

Delphi Nordic och Delphi Norge*

Efter beslutet om nya förvaltare för två av fonderna, var nästa steg att hitta en bra och varaktig lösning för Delphi Nordic och Delphi Norge*. Här föll valet på Andreas Berdal Lorentzen som ny förvaltare av Delphi Nordic, samtidigt som Espen K. Furnes tar över ansvaret för Delphi Norge*.

– Vi är glada över att Andreas nu återvänder till Storebrand Asset Management, den här gången som förvaltare av Delphi Nordic. Andreas var mellan 2008 till 2017 förvaltare i Storebrands norska aktieteam. Han valde sedan att arbeta utanför koncernen under en period. Under den perioden arbetade han även med svenska aktier, vilket har gett honom värdefull erfarenhet när det gäller det nordiska mandatet, säger Bård Bringedal.

– Jag ser fram emot att börja arbeta med Delphi Fonderna, som jag är väl bekant med sedan min tid som förvaltare inom Storebrand. Med mycket erfarenhet av norska och svenska aktier ser jag nu fram emot att arbeta med hela Norden som min nya hemmamarknad, säger Andreas Berdal Lorentzen.

Andreas och Espen tar också över förvaltningen av Delphi Kombinasjon*, med Andreas som ansvarig för fondens nordiska aktieportfölj och Espen som ansvarig för fondens norska ränteportfölj.

– Efter att ha förvaltat europeiska aktier under många år känns det rätt med en förändring för mig också när vi först gör ändringar. Jag kommer nu att kunna fokusera på den norska marknaden, en marknad jag känner mycket väl från tidigare. Närheten till företagen gör det extra intressant att ta över ansvaret för Delphi Norge* och den norska ränteportföljen, säger Espen K. Furnes.

Delphi-metoden är densamma

Förändringarna rubbar inte Delphis förvaltningskoncept. Fonderna ska fortsatt förvaltas utifrån Delphi-metoden, som omfattar både trendanalys och fundamental analys. Även om konceptet förblir detsamma finns det ett kontinuerligt behov av att utveckla hur vi för ut konceptet i förvaltningen.

– För att få ytterligare bekräftelser på företagens potential för värdeskapande har vi under längre tid arbetat med att utveckla en screeningmodell som tar hänsyn till både pristrender och fundamental trend. Denna screeningmodell tas nu i bruk i förvaltningen av den globala fonden och europafonden. De fonder som förvaltas på våra hemmamarknader kommer också att gynnas denna modell. Samtidigt är närheten till de nordiska företagen fortfarande en viktig del som vi vill ta tillvara på bästa sätt i investeringsprocessen, säger Bård Bringedal.

Portföljansvaret för de olika fonderna flyttas över under perioden fram till 1 januari 2020.

*Marknadsförs inte utanför Norge