Aktiemarknaderna återhämtade sig efter fallet

Trots att det pågått ett krig i Europa i mer än en månad har de flesta finansmarknader stabiliserats. Samtidigt inverterade räntekurvan, vilket historiskt har förebådat lågkonjunktur.

Under månaden steg det amerikanska S&P 500-indexet med 3,7 procent mätt i USD och europeiska Stoxx 600 steg med 1,1 procent mätt i EUR. Nordiska VINX steg med 2,6 procent mätt i NOK. Här hemma steg Oslobörsen med hela 4,9 procent (OSEBX).

Press på råvaror
På grund av kriget i Europa och sanktionerna mot Ryssland har tillgången till en mängd olika råvaror strypts. Den ryska exporten svarar för cirka 40 procent av gasförbrukningen inom EU och det har funnits en oro för att tillgången kommer att stängas av. Än så länge verkar sannolikheten för detta ha minskat. Ett sådant scenario skulle kunna få redan höga energikostnader att stiga ytterligare, vilket skulle drabba hushållens köpkraft. Det skulle också medföra att fabriker stängs och arbetstagare permitteras.

Invertering av räntekurvan
Kriget är en av flera faktorer som bidrar till att vi ser den högsta inflationstakten på 30–40 år. Centralbankerna har svarat med allt mer ”hökaktig” retorik, vilket har lett till att de korta räntorna nu är högre än de långa räntorna i stora delar av räntekurvan (invertering). Historiskt har detta varit en indikation på en kommande lågkonjunktur. Samtidigt har det också tagit tid från det att man har sett en invertering tills lågkonjunkturen är ett faktum. Förra gången vi såg en invertering var i augusti 2019, åtta månader före lågkonjunkturen 2020. Många skulle ändå hävda att det handlade mer om tillfälligheter att räntemarknaden förutspådde den här lågkonjunkturen, eftersom den utlöstes av pandemin.

Låg arbetslöshet
I USA ser vi nu en arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en indikation på att vi har kommit till den sencykliska fasen. Som jämförelse nådde arbetslösheten en bottennivå på 3,5 procent före pandemin. Låg arbetslöshet leder till snabbare lönetillväxt i en ekonomi som redan är nära fullt kapacitetsutnyttjande. Centralbankerna kommer att vilja dämpa denna utveckling genom att strama åt och bromsa efterfrågan. Marknaden värderar nu in räntehöjningar och vi kommer sannolikt få se den amerikanska centralbanken meddela att de kommer att minska balansräkningen från och med maj.

Vägen framåt …
Aktiemarknaderna har skakats om av nedgången efter Rysslands invasion av Ukraina och världsindexet MSCI ligger faktiskt fem procent högre än före krigsutbrottet. Även om kriget fortfarande är en riskfaktor har fokus återgått till inflation och penningpolitiska åtstramningar. Högre räntor talar i sig mot aktier, men vi ser fortfarande bra resultat för företagen och inflationsskydd som pekar på att aktier ändå är en attraktiv tillgångsklass.